Hlavní Stránka
Úvod
Podpořili nás
Veřejný závazek
Návštěvy
Volná místa
GDPR
Měsíční plán
Certifikáty
Historie
Informace o Službách
Zájemcům o službu
Ceník fakultativních služeb
Služby uživatelům
Ceník služeb
Dokumenty
Etický kodex pracovníků
Domácí řád
Vyjádření lékaře
Žádost o přijetí
Zprávy o činnosti
Galerie
Kontakty

Etický kodex pracovníků Domova Hvězda, p.o.
Základní ustanovení

 1. Účelem etického kodexu je stanovit základní pravidla chování všech pracovníků organizace a informovat uživatele i veřejnost o chování, jež jsou oprávněni od zaměstnanců očekávat.
 2. Pracovníci organizace dbají na dodržování lidských práv tak, jak jsou vyjádřena v Listině základních práv a svobod, řídí se platnými zákony České republiky, závaznými předpisy pro výkon jejich povolání a vnitřními předpisy organizace.
 3. Etický kodex navazuje na základní práva a povinnosti zaměstnanců uvedená v Pracovním řádu v oblasti chování a jednání.

Etická pravidla pracovníků ve vztahu k uživatelům

 1. Pracovník přistupuje ke všem uživatelům i zájemcům o službu bez předsudků, respektuje jedinečnost každého člověka bez ohledu na jeho původ, etnickou příslušnost, rasu či barvu pleti, sexuální orientaci, věk, pohlaví, ekonomickou situaci, náboženské a politické přesvědčení a bez ohledu na to, jak se podílí na životě celé společnosti.
 2. Pracovník jedná tak, aby chránil důstojnost a lidská práva uživatelů, chová se zdvořile, jedná vždy s úctou, pochopením a trpělivostí, pomoc poskytuje všem uživatelům se stejným úsilím a bez jakékoliv formy diskriminace nebo upřednostňování.
 3. K uživatelům si pracovník zachovává profesionální přístup – oslovování a případné tykání si volí sami uživatelé, do rozhovorů s uživateli pracovník nevnáší své osobní a pracovní problémy, zásadně nerozebírá své osobní záležitosti ani záležitosti svých spolupracovníků před uživateli.
 4. Pracovník respektuje soukromí uživatelů na jejich pokojích, před vstupem do pokojů pracovník zaklepe, výjimku tvoří situace, kdy lze předpokládat ohrožení jejich zdraví či života.
 5. Pracovník respektuje důvěrnost sdělení uživatele. Se všemi informacemi, které pracovník ve svém postavení získá, nakládá diskrétně. Žádná data a informace o uživateli neposkytuje bez jeho souhlasu, pokud by tímto nedošlo k  ohrožení jeho života.
 6. Pracovník nevyžaduje ani nepřijímá od uživatelů dary a žádná zvýhodnění, která by mohla ovlivnit rozhodování o službě nebo narušit profesionální přístup k uživateli či žadateli nebo jež by bylo možno považovat za odměnu za práci, která je jeho povinností.
 7. Pracovník přistupuje k uživateli jako k sobě rovnému, hledá možnosti, jak uživatele co možná nejvíce zapojit do procesu rozhodování o vlastní osobě a řešení vlastních problémů.

Etická pravidla pracovníků ve vztahu ke svým spolupracovníkům

 1. Pracovník se na pracovišti chová ke svým spolupracovníkům čestně, vstřícně, korektně a kolegiálně.
 2. Pracovník respektuje znalosti, zkušenosti, odbornost i názorové rozdíly svých spolupracovníků, podporuje vzájemnou a týmovou spolupráci a tím zvyšuje kvalitu poskytované služby.
 3. Zásadně nekritizuje práci svých spolupracovníků před uživateli či žadateli o službu, jejich rodinnými příslušníky ani na veřejnosti.
 4. Pokud má kritické připomínky a výhrady k práci některého ze spolupracovníků, respektuje při jejich podávání a uplatňování hierarchii organizace, informuje nejdříve na vhodném místě konkrétního pracovníka, pokud nedojde k žádoucí změně, požádá o podporu nadřízeného pracovníka, supervizora či ředitele.

Etická pravidla pracovníků ve vztahu k zaměstnavateli a společnosti

 1. Pracovník plní svědomitě své povinnosti vyplývající ze závazků k organizaci, za svou práci nese plnou odpovědnost a snaží se o to, aby úroveň služeb byla co možná nejvyšší.
 2. Pracovník je loajální vůči organizaci, je povinen vystupovat tak, aby chránil dobré jméno organizace.
 3. Pracovník se snaží ovlivňovat pracovní postupy a jejich praktické uplatňování s ohledem na co nejvyšší úroveň služeb poskytovaných uživatelům, usiluje o zvyšování svých znalostí a dovedností a je zodpovědný za své soustavné vzdělávání.
 4. Pracovník je povinen vyhnout se konfliktům soukromého zájmu s jeho postavením jako zaměstnance, neuvádí v omyl uživatele, spoluzaměstnance ani veřejnost a informace, které poskytuje uživatelům, jejich zástupcům či oprávněným institucím jsou úplné, nezkreslené, pravdivé a srozumitelné.
 5. Pracovník nevyžaduje ani nepřijímá dary ve finanční podobě (viz. směrnice – Vnitřní pravidla pro přijímání darů), nevyžaduje úsluhu, laskavosti ani žádná jiná zvýhodnění při své práci, která by mohla vést k ovlivnění pracovníka v přístupu při plnění jeho povinností a naplňování potřeb uživatelů.
 6. Pracovník podporuje změnu postojů veřejnosti k zařízení a odstranění předsudků vůči uživatelům zařízení a posiluje pozitivní přístup veřejnosti k organizaci.

Závaznost etického kodexu

 1. Pracovníci se ve svých pověřených kompetencích řídí příslušným etickým kodexem a dále 
  předpisy a kodexy jednotlivých profesí, kterými jsou:
  Etický kodex sociálních pracovníků ČR – účinný od 20.5.2006
  Etický kodex Mezinárodní rady sester (ICN) – platný od 29.3.2003
  Kodex etiky Jihomoravského kraje – účinný od 10.3.2011
 2. Etický kodex jako součást vnitřních norem je pro každého pracovníka závazný a jeho nedodržování by bylo posuzováno jako porušení pracovní kázně se všemi vyplývajícími důsledky.
Tento kodex nabývá účinnosti dne 1.9.2011 
V Nových Hvězdlicích dne 1.9.2011 Mgr. Pavel Ševela, ředitel