Hlavní Stránka
Úvod
Veřejný závazek
Volná místa
GDPR
Měsíční plán
Certifikáty
Historie
Informace o Službách
Zájemcům o službu
Ceník fakultativních služeb
Služby uživatelům
Ceník služeb
Dokumenty
Etický kodex pracovníků
Domácí řád
Vyjádření lékaře
Žádost o přijetí
Zprávy o činnosti
Galerie
Kontakty

Veřejný závazek Domova Hvězda


Poslání Domova Hvězda

Domov Hvězda, p. o. je pobytové zařízení sociální péče zřízené Jihomoravským krajem, poskytující bezpečné, důstojné a spokojené prostředí uživatelům, kteří vzhledem ke svému věku a zdravotnímu stavu nemohou žít ve svém přirozeném prostředí a upřednostňují vesnický charakter našeho zařízení. Usilujeme především o individuální, aktivní a respektující přístup, podporu soběstačnosti a odstranění pocitu samoty. 

Cílovou skupinu tvoří

Domov Hvězda poskytuje pobytovou službu sociální péče formou celoročního pobytu osobám starším 55 let, trpícím stařeckou, Alzheimerovou nebo jinou formou demence a v důsledku svého zdravotního stavu vyžadují pravidelnou péči, ne však péči v lůžkovém zdravotnickém zařízení. Jejich situace vyžaduje pravidelnou pomoc jiné fyzické osoby a nemohou zůstat v domácím prostředí ani s využitím terénních služeb.

Cíl služby:

navázat a udržet přirozený způsob života uživatele, zachovat kontakt s rodinou

podporovat uživatele v udržení soběstačnosti a samostatnosti

důstojné a bezpečné prožití života ve stáří


Služby Domova Hvězda nejsou určeny pro osoby:

nevidomé - samostatně se pohybující, s vrozenou úplnou hluchotou a slepotou, kteří vyžadují specifický způsob komunikace

s převažujícím jiným typem chronického duševního onemocnění (psychóza, bipolární porucha, chronická deprese, obsedantně kompulzivní porucha)

které vyžadují trvalou zdravotní péči (specializovanou)

které požadují osobní asistenci

které trpí akutní infekční nemocí

které jsou závislé na alkoholu a omamných látkách


Uživatelům nabízíme:

celoroční ubytování v jedno- až čtyřlůžkových pokojích

celodenní stravu

pomoc při osobní hygieně, příp. poskytnutí podmínek pro osobní hygienu

ošetřovatelskou a zdravotní péči a sociální služby (úklid, praní prádla apod.)

duchovní služby, včetně zajištění prostor

individuální i skupinové aktivity

podporu a nácvik soběstačnosti a sociálně terapeutické činnosti

podporu přirozených sociálních vztahů a kontaktu s přirozeným sociálním prostředím

pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí

uživatelům zprostředkováváme kadeřnické, holičské, pedikérské služby

zabezpečuje drobné nákupy

Zásady poskytování služby:

dodržování práv a svobod uživatelů - při své práci dbáme na dodržování lidských práv a respektujeme jedinečnost každého uživatele

úcta a respektování lidské důstojnosti - při své práci respektujeme postoje, soukromí, názory a rozhodnutí našich uživatelů

přizpůsobování poskytovaných služeb potřebám klientů - usilujeme o individuální přístup a práci s uživateli v souladu s jejich přáním a osobními cíli, službu přizpůsobujeme potřebám uživatele

odbornost a týmová spolupráce - služby poskytujeme v maximální možné kvalifikované úrovni s přihlédnutím k ekonomickým a provozním možnostem a moderním poznatkům a postupům v oboru

podpora soběstačnosti uživatelů - v rámci individuálního plánování usilujeme o podporu soběstačnosti a její udržení v rámci možností jednotlivých uživatelů

udržování sociálních vazeb a kontaktů s rodinou - aktivně nabízíme pomoc při udržování sociálních vazeb – kontaktu s přirozeným sociálním prostředím