Hlavní Stránka
Úvod
Veřejný závazek
Volná místa
GDPR
Měsíční plán
Certifikáty
Historie
Informace o Službách
Zájemcům o službu
Ceník fakultativních služeb
Služby uživatelům
Ceník služeb
Dokumenty
Etický kodex pracovníků
Domácí řád
Vyjádření lékaře
Žádost o přijetí
Zprávy o činnosti
Galerie
Kontakty

Veřejný závazek Domova Hvězda

Poslání Domova Hvězda

Domov Hvězda, p.o. je pobytové zařízení sociální péče zřízené Jihomoravským krajem, poskytující bezpečné, důstojné a spokojené prostředí uživatelům, kteří vzhledem ke svému věku a zdravotnímu stavu nemohou žít ve svém přirozeném prostředí a upřednostňují vesnický charakter našeho zařízení. Usilujeme především o individuální, aktivní a respektující přístup, podporu soběstačnosti a odstranění pocitu samoty.

Cílovou skupinu tvoří

Domov Hvězda poskytuje pobytovou službu sociální péče formou celoročního pobytu osobám starším 55 let, trpícím stařeckou, Alzheimerovou nebo jinou formou demence a v důsledku svého zdravotního stavu vyžadují pravidelnou péči, ne však péči v lůžkovém zdravotnickém zařízení.


Cíl služby:

navázat a udržet přirozený způsob života uživatele

podporovat uživatele v udržení soběstačnosti a samostatnosti

podporovat udržování a obnovení dovedností a návyku - NE, se stát závislým na službě

individuální přístup k uživateli s ohledem na jeho potřeby

vytvořit podmínky pro aktivní trávení volného času

Služby Domova Hvězda nejsou určeny pro osoby:

nevidomé - chodící

které vyžadují trvalou zdravotní péči

které požadují osobní asistenci

které trpí akutní infekční nemocí

které narušují společné soužití, alkoholikům v akutní fázi a osobám drogově závislým

které nespadají do uvedené cílové skupiny, vyjma osob, které byly umístěny v našem zařízení před rokem 2007 a umístění v jiném pobytovém zařízení sociálních služeb odmítají

které nespadají do uvedené cílové skupiny, vyjma osob, které byly přijaty před účinností nového SQSS č.1 - přechod DS na DZR

Uživatelům nabízíme:

celoroční ubytování v jedno- až čtyřlůžkových pokojích

celodenní stravu

pomoc při osobní hygieně, příp. poskytnutí podmínek pro osobní hygienu

ošetřovatelskou a zdravotní péči a sociální služby (úklid, praní prádla apod.)

duchovní služby, včetně zajištění prostor

individuální i skupinové aktivity

podporu a nácvik soběstačnosti a sociálně terapeutické činnosti

podporu přirozených sociálních vztahů a kontaktu s přirozeným sociálním prostředím

pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí

uživatelům zprostředkováváme kadeřnické, holičské, pedikérské služby

zabezpečuje drobné nákupy

Zásady poskytování služby:

dodržování práv a svobod uživatelů - při své práci dbáme na dodržování lidských práv a respektujeme jedinečnost každého uživatele

úcta a respektování lidské důstojnosti - při své práci respektujeme postoje, soukromí, názory a rozhodnutí našich uživatelů

přizpůsobování poskytovaných služeb potřebám klientů - usilujeme o individuální přístup a práci s uživateli v souladu s jejich přáním a osobními cíli, službu přizpůsobujeme potřebám uživatele

odbornost a týmová spolupráce - služby poskytujeme v maximální možné kvalifikované úrovni s přihlédnutím k ekonomickým a provozním možnostem a moderním poznatkům a postupům v oboru

podpora soběstačnosti uživatelů - v rámci individuálního plánování usilujeme o podporu soběstačnosti a její udržení v rámci možností jednotlivých uživatelů

udržování sociálních vazeb a kontaktů s rodinou - aktivně nabízíme pomoc při udržování sociálních vazeb – kontaktu s přirozeným sociálním prostředím