Domov Hvězda, p. o.


Přeskočit navigaci

Veřejný závazek Domova Hvězda

Poslání Domova Hvězda

Domov Hvězda, p. o. je pobytové zařízení sociální péče zřízené Jihomoravským krajem, poskytující bezpečné, důstojné a spokojené prostředí uživatelům, kteří vzhledem ke svému věku a zdravotnímu stavu nemohou žít ve svém přirozeném prostředí a upřednostňují vesnický charakter našeho zařízení. Usilujeme především o individuální, aktivní a respektující přístup, podporu soběstačnosti a odstranění pocitu samoty. 

Cílovou skupinu tvoří

Domov Hvězda poskytuje pobytovou službu sociální péče formou celoročního pobytu osobám starším 55 let, trpícím stařeckou, Alzheimerovou nebo jinou formou demence a v důsledku svého zdravotního stavu vyžadují pravidelnou péči, ne však péči v lůžkovém zdravotnickém zařízení. Jejich situace vyžaduje pravidelnou pomoc jiné fyzické osoby a nemohou zůstat v domácím prostředí ani s využitím terénních služeb.

Cíl služby

navázat a udržet přirozený způsob života uživatele, zachovat kontakt s rodinou
podporovat uživatele v udržení soběstačnosti a samostatnosti
důstojné a bezpečné prožití života ve stáří
 

Služby Domova Hvězda nejsou určeny pro osoby

nevidomé - samostatně se pohybující, s vrozenou úplnou hluchotou a slepotou, kteří vyžadují specifický způsob komunikace
s převažujícím jiným typem chronického duševního onemocnění (psychóza, bipolární porucha, chronická deprese, obsedantně kompulzivní porucha)
které vyžadují trvalou zdravotní péči (specializovanou)
které požadují osobní asistenci
které trpí akutní infekční nemocí
které jsou závislé na alkoholu a omamných látkách
 

Oblasti potřeb, ve kterých našim uživatelům nabízíme podporu a pomoc

osobní hygiena (provádění osobní hygieny a péče o tělo, vykonání fyziologické potřeby…)
péče o sebe sama (oblékání, obouvání, péče o svůj vzhled…)
samostatný pohyb (změna polohy, manipulace s předměty, pohyb po místnosti i v terénu…)
zajištění stravování (příprava a příjem stravy…)
péče o domácnost (úklid a údržba vlastního prostoru, péče o oblečení a boty, obsluha spotřebičů…)
kontakt se společností (navazování a udržování společenských vztahů, orientace v čase, místě, osobách, využívání běžných veřejných služeb, komunikace s okolím…)
seberealizace (dostatek kvalitních podnětů, vykonávání oblíbených činností…)
péče o zdraví a bezpečí (zajištění bezpečí a péče o zdraví, zdravá výživa...)
ochrana práv a vyřizování osobních záležitostí (hospodaření s financemi, nakládání s majetkem, zajištění platných dokladů, uplatnění práva volit, ochrana před zneužíváním…)

Uživatelům nabízíme

celoroční ubytování v jedno- až čtyřlůžkových pokojích
celodenní stravu
ošetřovatelskou a zdravotní péči
duchovní služby, včetně zajištění prostor
individuální i skupinové aktivity
zprostředkováváme kadeřnické, holičské, pedikérské služby
zabezpečujeme drobné nákupy

Zásady poskytování služby

dodržování práv a svobod uživatelů - při své práci dbáme na dodržování lidských práv a respektujeme jedinečnost každého uživatele
úcta a respektování lidské důstojnosti - při své práci respektujeme postoje, soukromí, názory a rozhodnutí našich uživatelů
přizpůsobování poskytovaných služeb potřebám klientů - usilujeme o individuální přístup a práci s uživateli v souladu s jejich přáním a osobními cíli, službu přizpůsobujeme potřebám uživatele
odbornost a týmová spolupráce - služby poskytujeme v maximální možné kvalifikované úrovni s přihlédnutím k ekonomickým a provozním možnostem a moderním poznatkům a postupům v oboru
podpora soběstačnosti uživatelů - v rámci individuálního plánování usilujeme o podporu soběstačnosti a její udržení v rámci možností jednotlivých uživatelů
udržování sociálních vazeb a kontaktů s rodinou - aktivně nabízíme pomoc při udržování sociálních vazeb – kontaktu s přirozeným sociálním prostředím